ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแแหน่งช่วยเหลืองานพัสดุ ประจำเดืออน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแแหน่งช่วยเหลืองานพัสดุ ประจำเดืออน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้