ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ 3 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร จุดเริ่มต้นสามแยกถนนศาลาแดงถึงนานางลำพอง แสงวิลัย ต.มุจลินท์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ 3 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร จุดเริ่มต้นสามแยกถนนศาลาแดงถึงนานางลำพอง แสงวิลัย ต.มุจลินท์