ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเข้ หมู่ที่ 6, 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเข้ หมู่ที่ 6, 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง