ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ขุดรื้อพื้นทางเดิมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ขุดรื้อพื้นทางเดิมปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หมู่ที่ 3  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย