ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ผิวจราจรแแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 553 ตารางเมตร