สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   (รอบเดือนพฤศจิกายน 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   (รอบเดือนพฤศจิกายน 2563)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างข้อความนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง