ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง