บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลมุจลินท์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามทบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้