ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสรับสินบน เสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต  โปร่งใส  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”  ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยึอถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้