คำสั่งมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 116/2562  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย