รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.64-31มี.ค.65)

          อบต.มุจลินท์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ  ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้