รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126  แห่งแล้ว  จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี  2562  รายละเอียดตามแบบรายงานผลการประเมินฯ แนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง