รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (LPA)ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563   Local Performance  Assessment  (LPA)  Annual  Report  2020  ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  เพื่อให้ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้