ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้