แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้