รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้