เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น