ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ดังนี้