ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ในกรณีที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และต้องประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานด้วยนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่) จึงไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด