ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซยอบ้านนางสาวสุกัญญา ท้าวพิณ) วางท่อระบายน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 128 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ