รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายขาดเงินสะสม 14 กุมภาพันธ์ 2567)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังนี้