รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 3 อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังนี้