ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว และได้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้