ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาะารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้