รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

รายงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานการทำงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้