รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้