แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้