แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

การขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ