รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้