สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ  เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย “ความโปร่งใส” ดังกล่าว คือ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ”                    

ฉะนั้น  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ  ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  ผลปรากฏว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ถูกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารด้านล่างนี้