โครงการวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กฎระเบียบกติกาของสังคม รู้จักบทบาทหน้าที่ของเด็กที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา การเข้าสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออกร่วมกับผู้อื่น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์