กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอย

อบต.มุจลินท์  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอย  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  ขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  หลักการคัดแยกขยะตามหลัก  3ช   การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีความรู้และมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ  มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย