รณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญชวนประชาชนมาจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทของขยะ และการนำหลัก 3 ช. มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย