แจ้งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย พลังงานและความปลอดภัยของสินค้า บริษัทเพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์)จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 11 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอร์ม (PET) และฝาพลาสติก บริษัทในเครือบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งนโยบายด้านการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ Zero Waste to Landfill เพื่อให้หน่วยงานโดยรอบและชุมชนใกล้เคียง ทราบถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ จะดูแลด้านการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ Zero Waste to Landfill ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อบริษัท/หน่วยงาน/ชุมชนใกล้เคียง โดยประชาชนตำบลมุจลินท์ สามารถเขียนแจ้งข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน / ร้องขอด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งไปยังบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้