ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 186 เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางสายฝน เพิ่มพูนถึงบริเวณนานายเกษม บุญมั่น หมู่ที่ 6