ประกาศใช้แผนปฏฺิบัติการในการป้องกันและบรรเทาฯ 2562