แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ครอบคลุมในปีงบประมาณ 2566 – 2570 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้