แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้