แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้