กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2567 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว บริเวณบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 – 9 / วัด / โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว

หากประชาชนท่านใดมีสุนัขและแมว ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือสัตว์มีอายุครบ 3 เดือนขึ้นไป สามารถมาติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือแจ้งให้ไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้ ได้ที่สำนักปลัด อบต.มุจลินท์ โทรศัพท์ 036-798253 หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ โทรศัพท์ 081-3030988