รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยการประชาสัมพันธ์สื่อเผยแพร่ สร้างความรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ร่วมเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

ขอบคุณสื่อจาก สำนักงาน ป.ป.ส.