ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

 • ประกาศ/คำสั่ง
 • แผนงานต่างๆ
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานต่างๆ

    • ผลิตภัณฑ์ในตำบลมุจลินท์
    • ประเพณี/วัฒนธรรม/งานประจำปี

    ตะกร้าหวายเทียม

    ประเพณีแห่เทียนตำบมุจลินท์

    ผู้บริหารอบต.มุจลินท์

    นายธวัชชัย   บุญน้า
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

    ลิงก์น่าสนใจ

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”